imageimage

Công ty Cổ phần Công nghiệp Hapulico

08:30

27-02-2018

image

15:30

20-03-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

23-03-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

27-03-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

29-03-2018

image

16:00

03-04-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

28-03-2018

image

16:00

06-04-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần