imageimage

Công ty Cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long

08:00

03-11-2020

image

16:00

13-11-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

19-11-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

23-11-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

24-11-2020

image

16:00

30-11-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

24-11-2020

image

16:00

30-11-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần