imageimage

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 60

08:00

20-07-2017

image

16:00

07-08-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

11-08-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

15-08-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

16-08-2017

image

16:00

22-08-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

16-08-2017

image

16:00

25-08-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

4,521,145

10,800


00
00
 

 

image 42 image