imageimage

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên

08:30

19-01-2017

image

15:30

15-02-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

20-02-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

22-02-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

24-02-2017

image

16:00

01-03-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

23-02-2017

image

16:00

04-03-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần