imageimage

Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải - Vinacomin

08:30

04-01-2018

image

15:30

26-01-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

31-01-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

02-02-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

06-02-2018

image

16:00

09-02-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

03-02-2018

image

16:00

12-02-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần