imageimage

Công ty Cổ phần Đại lý hàng hải - Vinacomin

08:00

18-08-2020

image

15:30

08-09-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

11-09-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

16-09-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

18-09-2020

image

16:00

23-09-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

16-09-2020

image

16:00

22-09-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần