imageimage

Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh

08:00

28-10-2019

image

16:00

07-11-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

13-11-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

15-11-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

18-11-2019

image

16:00

20-11-2019


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

16-11-2019

image

16:00

22-11-2019


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần