imageimage

Công ty Cổ phần Dầu khí Dương Đông Kiên Giang

08:00

05-01-2018

image

16:00

23-01-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

29-01-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

31-01-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

01-02-2018

image

16:00

07-02-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

01-02-2018

image

16:00

10-02-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần