imageimage

Công ty Cổ phần Dầu khí Dương Đông Kiên Giang

08:00

17-07-2018

image

16:00

27-07-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

02-08-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

06-08-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

09-08-2018

image

16:00

13-08-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

07-08-2018

image

16:00

13-08-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần