imageimage

Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Nhà Cà Mau

08:00

10-09-2018

image

16:00

19-09-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

25-09-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

27-09-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

03-10-2018

image

16:00

04-10-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

28-09-2018

image

16:00

04-10-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần