imageimage

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng 18

08:30

29-11-2017

image

15:30

25-12-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

28-12-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

02-01-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

04-01-2018

image

16:00

09-01-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

03-01-2018

image

16:00

12-01-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần