imageimage

Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp ASC Sài Gòn

08:00

15-09-2016

image

16:00

03-10-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

07-10-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

11-10-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

12-10-2016

image

16:00

18-10-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

12-10-2016

image

16:00

21-10-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần