imageimage

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Phú Quốc

08:30

29-02-2016

image

15:30

21-03-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

24-03-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:30

28-03-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

30-03-2016

image

16:00

04-04-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

29-03-2016

image

16:00

07-04-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần