imageimage

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Quốc

08:00

05-01-2022

image

16:00

14-01-2022


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

20-01-2022

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

24-01-2022

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

25-01-2022

image

16:00

07-02-2022


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

25-01-2022

image

16:00

29-01-2022


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần