imageimage

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng và Đô thị Đường sắt

08:30

22-02-2016

image

15:30

14-03-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

17-03-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

21-03-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

23-03-2016

image

16:00

28-03-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

22-03-2016

image

16:00

31-03-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần