imageimage

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bến Thành

08:00

01-08-2017

image

16:00

17-08-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

23-08-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

25-08-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

28-08-2017

image

16:00

01-09-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

26-08-2017

image

16:00

01-09-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần