imageimage

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung

08:30

26-12-2016

image

15:30

16-01-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

19-01-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

23-01-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

24-01-2017

image

16:00

25-01-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

24-01-2017

image

16:00

02-02-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần