imageimage

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển miền Trung

08:30

04-04-2017

image

15:30

25-04-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

28-04-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

04-05-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

08-05-2017

image

16:00

11-05-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

05-05-2017

image

16:00

13-05-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần