imageimage

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng viễn thông Cần Thơ

08:30

23-06-2017

image

15:30

14-07-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

19-07-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

10:00

21-07-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

25-07-2017

image

16:00

28-07-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

22-07-2017

image

16:00

31-07-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần