imageimage

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Viễn thông Đồng Tháp

08:30

15-02-2017

image

15:30

08-03-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

13-03-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

15-03-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

17-03-2017

image

16:00

22-03-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

16-03-2017

image

16:00

25-03-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

320,000

56,600


00
00
 

 

image 26 image