imageimage

Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến

08:00

01-12-2017

image

16:00

19-12-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

25-12-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

27-12-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

28-12-2017

image

16:00

04-01-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

28-12-2017

image

16:00

06-01-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần