imageimage

Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến

08:00

28-02-2018

image

16:00

19-03-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

23-03-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

27-03-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

28-03-2018

image

16:00

03-04-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

28-03-2018

image

16:00

06-04-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần