imageimage

Công ty Cổ phần Địa ốc 8

08:00

24-08-2016

image

16:00

15-09-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

21-09-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

23-09-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

26-09-2016

image

16:00

30-09-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

24-09-2016

image

16:00

03-10-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần