imageimage

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn

08:30

01-08-2017

image

15:30

22-08-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

25-08-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

29-08-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

31-08-2017

image

16:00

06-09-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

30-08-2017

image

16:00

08-09-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần