imageimage

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn

08:30

25-04-2018

image

15:30

18-05-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

23-05-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

25-05-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

29-05-2018

image

16:00

01-06-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

26-05-2018

image

16:00

04-06-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần