imageimage

Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn

08:00

17-06-2016

image

16:00

06-07-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

12-07-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

14-07-2016

image


Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

08:00

15-07-2016

image

16:00

21-07-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

15-07-2016

image

16:00

24-07-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần