imageimage

Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn

08:00

02-12-2016

image

16:00

20-12-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

26-12-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

28-12-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

29-12-2016

image

16:00

05-01-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

29-12-2016

image

16:00

07-01-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần