imageimage

Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô Thị Đà Lạt

08:00

25-02-2019

image

16:00

07-03-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

13-03-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

15-03-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

21-03-2019

image

16:00

22-03-2019


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

16-03-2019

image

16:00

22-03-2019


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần