imageimage

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội

08:30

01-03-2017

image

15:30

24-03-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

29-03-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

31-03-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

04-04-2017

image

16:00

07-04-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

01-04-2017

image

16:00

10-04-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần