imageimage

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

08:30

07-06-2017

image

15:30

05-07-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

10-07-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

12-07-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

14-07-2017

image

16:00

19-07-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

13-07-2017

image

16:00

22-07-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần