imageimage

Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Công trình Bưu điện

08:30

13-04-2017

image

15:30

08-05-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

11-05-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

15-05-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

17-05-2017

image

16:00

22-05-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

16-05-2017

image

16:00

25-05-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

360,000

60,000


00
00
 

 

image 79 image