imageimage

Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất

08:30

05-03-2018

image

15:30

23-03-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

28-03-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

14:00

30-03-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

03-04-2018

image

16:00

06-04-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

31-03-2018

image

16:00

09-04-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần