imageimage

Công ty Cổ phần Điện máy

08:00

22-09-2022

image

15:30

11-10-2022


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

16:00

14-10-2022

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

18-10-2022

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

19-09-2022

image

16:00

25-10-2022


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

18-10-2022

image

16:00

25-10-2022


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần