imageimage

Công ty Cổ phần Điện nước An Giang

08:00

01-10-2018

image

16:00

10-10-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

16-10-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

15:00

18-10-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

24-10-2018

image

16:00

25-10-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

19-10-2018

image

16:00

25-10-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần