imageimage

Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất

08:30

02-01-2018

image

15:30

24-01-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

29-01-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

14:00

31-01-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

02-02-2018

image

16:00

07-02-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

01-02-2018

image

16:00

10-02-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần