imageimage

Công ty Cổ phần Điện tử và Dịch vụ Công nghiệp Sài Gòn

08:00

02-02-2017

image

16:00

23-02-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

01-03-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

03-03-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

06-03-2017

image

16:00

10-03-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

04-03-2017

image

16:00

13-03-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần