imageimage

Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ

08:00

19-10-2018

image

16:00

29-10-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

02-11-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

15:00

06-11-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

12-11-2018

image

16:00

13-11-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

07-11-2018

image

16:00

13-11-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần