imageimage

Công ty Cổ phần Du lịch Bưu điện

08:30

31-08-2017

image

15:30

21-09-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

26-09-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

28-09-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

02-10-2017

image

16:00

05-10-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

29-09-2017

image

16:00

07-10-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần