imageimage

Công ty Cổ phần Du lịch Bưu điện

08:30

18-12-2017

image

15:30

10-01-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

15-01-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

17-01-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

19-01-2018

image

16:00

24-01-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

18-01-2018

image

16:00

27-01-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần