imageimage

Công ty Cổ phần Du lịch Dịch Vụ Dầu khí Việt Nam

08:00

24-04-2018

image

16:00

16-05-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

22-05-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

24-05-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

25-05-2018

image

16:00

31-05-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

25-05-2018

image

16:00

02-06-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần