imageimage

Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên

08:30

29-03-2018

image

15:30

19-04-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 08:30

27-04-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

16:00

24-04-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

03-05-2018

image

16:00

09-05-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

02-05-2018

image

16:00

11-05-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần