imageimage

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam

08:30

17-11-2017

image

15:30

08-12-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

13-12-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

10:00

15-12-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

19-12-2017

image

16:00

22-12-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

16-12-2017

image

16:00

25-12-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần