imageimage

Công ty Cổ phần Du lịch thương mại nông nghiệp Việt Nam

08:00

04-01-2019

image

15:30

18-01-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

23-01-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

25-01-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

29-01-2019

image

16:00

01-02-2019


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

26-01-2019

image

16:00

01-02-2019


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần