imageimage

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam

08:00

26-10-2020

image

15:30

09-11-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

12-11-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

16-11-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

18-11-2020

image

16:00

23-11-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

17-11-2020

image

16:00

23-11-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần