imageimage

Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm

08:00

03-10-2016

image

16:00

20-10-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

26-10-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

28-10-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

31-10-2016

image

16:00

04-11-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

29-10-2016

image

16:00

07-11-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần