imageimage

Công ty Cổ phần Ê Đen

08:00

25-04-2017

image

16:00

15-05-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

19-05-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

23-05-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

24-05-2017

image

16:00

30-05-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

24-05-2017

image

16:00

02-06-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

1,171,280

4,000


00
00
 

 

image 145 image