imageimage

Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai

08:00

15-07-2016

image

16:00

02-08-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

08-08-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

10-08-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

11-08-2016

image

16:00

17-08-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

11-08-2016

image

16:00

20-08-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần