imageimage

Công ty Cổ phần Giải trí Quốc tế Lợi Lai

08:00

06-01-2023

image

15:30

06-02-2023


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

09-02-2023

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:30

13-02-2023

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

13-02-2023

image

16:00

17-02-2023


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

13-02-2023

image

16:00

17-02-2023


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần