imageimage

Công ty Cổ phần Giao thông Long An

08:00

12-04-2018

image

16:00

03-05-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

09-05-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

11-05-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

14-05-2018

image

16:00

18-05-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

12-05-2018

image

16:00

21-05-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần