imageimage

Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì

08:00

05-11-2018

image

16:00

23-11-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

28-11-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

10:00

30-11-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

04-12-2018

image

16:00

07-12-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

01-12-2018

image

16:00

07-12-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần